Zoznam zaradených obcí do druhého realizačného projektu na protipovodňové aktivity

z nášho okresu obce: Belá nad Cirochou, Klenová, Michajlov, Nová Sedlica, Pčoliné, Pichne, Príslop, Stakčínska Roztoka, Uličské Krivé, Zboj.

 

 (Návrh)

Postup starostov obcí pri uplatňovaní finančných náhrad výdavkov v súvislosti s a povodňovými záchrannými prácami pri povodniach a so záchrannými prácami pri ostatných mimoriadnych udalostiach

Povodne

Pri uplatňovaní finančných náhrad výdavkov v súvislosti s a povodňovými zabezpečovacími prácami pri povodniach je potrebné postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a vyhlášky MŽP SR č. 251/2010 Z.z. o vyhodnocovaní výdavkov na a povodňové záchranné práce a povodňových škôd pričom je dôležité najmä:

 • povodňové záchranné práce sa začínajú vykonávať od vyhlásenia III. stupňa PA a sú ukončené do času odvolania II. stupňa PA,

 • povodňové záchranné práce riadi obec. Vykonávanie zásahov povodňových záchranných prác riadi okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru alebo krajské riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru do času, kým riadenie neprevezme obec,

 • výdavky na povodňové záchranné práce právnických osôb a fyzických – podnikateľov, ktorí ich vykonávali podľa povodňového plánu záchranných prác alebo na príkaz obce, overuje obec,

 • overené výdavky na povodňové záchranné práce sumarizuje obec podľa tabuľky 1b prílohy citovanej vyhlášky. K overeným výdavkom právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov obec doplní vlastné výdavky vynaložené na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác a výdavky na činnosť obecnej povodňovej komisie alebo krízového štábu obce a predkladá ich obvodnému úradu do 20 pracovných dní od odvolania II. stupňa PA,

 • na základe overenia týchto výdavkov príslušnými orgánmi spracuje MŽP SR v spolupráci s ostatnými rezortmi správu do vlády SR. Po uvoľnení finančných prostriedkov sú tieto distribuované až na obce. 

Ostatné mimoriadne udalosti 

Pri uplatňovaní finančných náhrad výdavkov v súvislosti so záchrannými prácami pri mimoriadnej udalosti (okrem povodne) je potrebné postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany a podľa Smernice MV SR č. KMCO-191-33/CO-2008 z 3. júna 2008, ktorou sa upravujú podrobnosti o uplatňovaní náhrad výdavkov v súvislosti so záchrannými prácami (ďalej len „smernica“) pričom je dôležité najmä:

 • podmienkou uplatnenia náhrad výdavkov je vyhlásenie mimoriadnej situácie a skutočnosť, že vznikli v priamej súvislosti s vykonávaním opatrení na znižovanie rizík ohrozenia alebo činností nevyhnutných na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti,

 • uvedomiť si, že výdavky, ktoré vznikli pri riadení a vykonávaní záchranných prác počas vyhlásenej mimoriadnej situácie sú výdavkami, ktoré vznikli v súvislosti s mimoriadnou udalosťou nad rámec prác vykonávaných subjektmi, ktoré sú na tento účel zriadené a zabezpečujú tieto činnosti v rámci svojich rozpočtov,

 • výdavkami sa tiež rozumejú výdavky spojené s plnením úloh, ktoré boli právnickej osobe alebo fyzickej osobe uložené obcou na zvládnutie úloh pri mimoriadnej udalosti,

 • výšku výdavkov určuje subjekt, ktorý vykonal záchranné práce,

 • právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sa na základe rozhodnutia obce osobnými úkonmi, prácami na základe dohody o vykonaní prác alebo vecným plnením, činnosťami na základe objednávky na vykonanie prác podieľali na záchranných prácach, vyhotovujú po ich ukončení súpis vykonaných prác (vecného plnenia) a súvisiacich výdavkov podľa prílohy č. 4. Smernice,

 • výdavky súvisiace so záchrannými prácami uhrádza obec zo svojho rozpočtu,

 • po úhrade výdavkov obec požiada obvodný úrad o refundáciu výdavkov formou žiadosti o úhradu výdavkov v súvislosti so záchrannými prácami s týmito podkladmi: účtovné doklady, uznesenie krízového štábu obce, vyhlásenie a odvolanie mimoriadnej situácie, príkazy na vecné plnenie alebo na osobný úkon, údaje podľa príloh č.1 až 4 smernice a doklad o úhrade vzniknutých výdavkov,

 • overenie výdavkov vykonáva obvodný úrad podľa predložených účtovných dokladov,

 • žiadosť o refundáciu výdavkov obce a obvodného úradu po ich overení predloží obvodný úrad MV SR,

 • na základe overenia týchto výdavkov príslušnými orgánmi spracuje MV SR materiál do vlády SR. Po uvoľnení finančných prostriedkov sú tieto distribuované až na obce. 

Sme si vedomí, že tento postup je zdĺhavý a preto Vás žiadame o nepredlžovanie vyhlásenia II. stupňa PA a mimoriadnej situácie, čo spôsobuje často predĺžovanie procesu refundácie výdavkov na povodňové záchranné práce a záchranné práce.
 

V prípade, že vláda SR rozhodne o úhrade výdavkov na povodňové záchranné práce a záchranné práce formou zálohových platieb, nebude potrebné čakať až na odvolanie II. stupňa PA a mimoriadnej situácie, ale skôr ako budú ukončené všetky tieto práce, bude možné refundovať výdavky na už ukončené a uhradené práce. Postup však ostáva ten istý.
 

Žiadame Vás o aktívnu spoluprácu s príslušnými úradmi – odbormi COaKR ( resp. ObÚ ŽP) tak, aby sme po zvládnutí povodňových záchranných prác a záchranných prác pri mimoriadnych udalostiach spoločne zvládli čo najskôr aj túto stránku problematiky.
 

V prípade akýchkoľvek nejasností sa s dôverou obráťte na Váš ObÚ resp. na MV SR, sekcia integrovaného záchranného systému a krízového manažmentu. Kontakt na: 
 

- riaditeľ odboru civilnej ochrany obyvateľstva: Ing.Ján Repa, tel. 04212/48593213/e-mail:repa@uco.sk;

- vedúci oddelenia ochrany a prípravy obyvateľstva Ing. Daniel Králik, tel. 04212/48593301/ e-mail: kralik@uco.sk;

- hlavný radca oddelenia ochrany a prípravy obyvateľstva Ing. Mária Demikátová, tel. 04212/48593261, e-mail: demikatova@uco.sk.
 

Sekcia integrovaného záchranného systému a krízového manažmentu MV SR, Drieňová 22, 826 04 Bratislava V Bratislave dňa 07.07.2011

Publikácia

"Plán integrovaného manažmentu vodných zdrojov a pôdneho fondu obce" (manuál na zostavenie plánu a jeho uplatnenie v praxi).

V časti B publikácie sa nachádza "Zostavenie plánu IMVZ obce"; v časti C "Uplatnenie Plánu IMVZ obce v praxi; v časti D " Príklad plánu IMVZ obce.

Uvedenú publikáciu a DVD Antona Majerčíka "Povodne 2010" si môžete zapožičiať v kancelárii ZMOS v Snine.

 VÝZVA NA ZAPOJENIE OBCE DO PROJEKTU PREVENCIE PRED POVODŇAMI A REVITALIZÁCIE KRAJINY

 

Vážená pani primátorka/starostka,

Vážený pán primátor/starosta,

Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011 schválila vláda SR na 36. schôdzi 9. marca 2011 (ďalej len prvý realizačný projekt). Tento realizačný projekt je zameraný na realizáciu opatrení prevencie pred povodňami a revitalizáciu krajiny v katastrálnych územiach obcí Slovenskej republiky. Realizáciou opatrení sa vytvoria vodozádržné prvky a systémy v objeme minimálne 30 000 m3 na území každej obce vybranej do prvého realizačného projektu. Projekty majú znížiť povodňové riziká a zmierniť dopady prívalových dažďov na tvorbu lokálnych povodní.

Výber obcí bude prebiehať na základe prihlásenia sa obce do prvého realizačného projektu prostredníctvom formulára, ktorý sa nachádza na internetovej stránke Úrad vlády SR (linka viď nižšie), za predpokladu, že spĺňa vyššie uvedené kritéria pre zaradenie do prvého realizačného projektu, potvrdí záujem o zaradenie do prvého realizačného projektu a deklaruje pripravenosť začať s prípravou a nadväznou realizáciou revitalizačných opatrení a opatrení prevencie pred povodňami na území svojho katastrálneho územia počas apríla až októbra 2011.

Oslovujeme Vás v súvislosti s možnosťou zapojenia sa do realizácie opatrení prevencie pred povodňami a revitalizácie krajiny. Obec, ktorá má záujme o zapojenie sa do projektu sa musí najneskôr do 17.3.2011 zaregistrovať prostredníctvom jednoduchého formuláru (cez internetovú stránku Úradu vlády SR alebo zaslaním prihlášky faxom). Do prvého realizačného projektu bude zaradených maximálne 200 obcí, ktoré najviac vyhovujú kritériám pre zaradenie do prvého realizačného. Obec dostane potvrdenie o zaradení do prvého realizačného projektu emailom obratom v piatok 18.3.2011.

 

Prihláška do prvého realizačného projektu:

www.krajina.gov.sk/24593/prihlaska-do-prveho-realizacneho-projektu.php
 

Plné znenie prvého realizačného projektu:

www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=19315

 

Vážená pani primátorka/starostka,

Vážený pán primátor/starosta,

v prípade, že spĺňa Vaša obec uvedené kritériá a máte záujem zabezpečiť opatrenia prevencie pred povodňami a revitalizácie krajiny na Vašom území budem rád, ak využijete túto možnosť a zapojíte sa do projektu, ktorý znižuje povodňové riziká a poskytuje zmysluplnú prácu pre ľudí v blízkosti ich bydliska. Ako prvý krok stačí vyplnenie jednoduchého prihlasovacieho formuláru.

S pozdravom

Ing. Martin Kováč

splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny

Metodické usmernenie k podpore tvorby pracovných  miest

príloha: Formulár na určenie zmluvných vzťahov  plánovanie prác a počtu pracovníkov

dohoda o vykonaní prác

zoznam odporučaných lokalít (náš okres spadá pod Košice). Uvedené stiahni na:

www.krajina.gov.sk/24147/metodicke-usmernenie-k-podpore-tvorby-pracovnych-miest-v-oblasti-realizacie-opatreni-na-ochranu-pred-povodnami-a-riesenie-nasledkov-mimoriadnej-situacie-na-zaklade-prispevku-na-podporu-zamestnanosti.php

Metodické usmernenie "Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie" najnov. inform_material_ §50j 01 01 2011_obce.doc (68,5 kB)

Text listu z ÚPSVaR v Humennom:  

Dobrý deň,
v prílohe Vám zasielame žiadosť a prílohy k §50j príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie. V zámer je potrebné špecifikovať vykonávané práce, ale aj či ide o intravilán alebo extravilán obce, uviesť parcely na ktorých budete vykonávať práce, okrem vodného toku podľa zmluvy o nájme alebo listu vlastníctva.
Okrem  príloh uvedených  v žiadosti a v informačnom materiály je potrebné zdokladovať: 
 Ak ste vlastníkom vodného toku:
-  list vlastníctva,
-  katastrálna mapa (vyznačený vodný tok - daný úsek)
- stanovisko z obvodného úradu civilnej ochrany o schválení povodňového plánu záchrannných prác
 - povodňový plán záchranných prác - fotokópia bodov:     III.1,   III.4,    IV.4,  IIIV. B  a)  b)
- povolenie na výrub drevín
- zmluvu o bežnom účte
Ak máte vodný tok v nájme je potrebné doložiť:
- zmluva o výpožičke, alebo o nájme vodného toku
- stanovisko z obvodného úradu civilnej ochrany o schválení povodňového plánu záchranných prác
- povodňový plán záchranných prác - fotokópia bodov:     III.1,   III.4,    IV.4,  IIIV. B  a)  b)
- stanovisko z obvodného úradu životného prostredia o schválení  povodňového plánu zabezpečovacích prác
- povolenie od správcu vodného toku na vykonávanie činností podľa vypracovaného zámeru, (v zmysle  §23 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách...)
- povolenie na výrub drevín
- katastrálna mapa (vyznačený vodný tok - daný úsek)
- zmluvu o bežnom účte
S pozdravom 
Bc. Adriana Turcovská
Oddelenie APTP
ÚPSVR Humenné
057/2440457
adriana.turcovska@upsvar.sk

Potrebné prílohy k žiadosti, zámer, čestné vyhlásenie, zoznam:

Príloha_č.1_§50j_žiadosť.xls (46 kB)

Príloha_č.4_§50j_čestné vyhlásenia.doc (30 kB)

Priloha_ č.5_ §50j_zámer.doc (32 kB)

Zoznam UoZ - zaradených na § 50j.xls (48 kB)

Splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny

Aktuality, pomocné materiály: www.krajina.gov.sk/

Katalóg riešení, opatrení a príkladov z praxe

 www.zmos.sk/katalog-opatreni-rieseni-a-prikladov-z-praxe.phtml?id3=49905